Member

Jagannath Mandir

Name Mobile No
Santosh Mahapatro 9319738348
Pratap Kumar Jena 9955228273
Sarat Rout 9210793405
Dr. S. Satapathy
Sudhansu Sekhar Swain 9310054546
Umesh Parida 9810722001
Sunil Dutta 7888946799
Sanghalata Mahapatro
Biswajit Mahapatra 9871010860
S N Mohanty 9810179586